top of page

KLAUZULA INFORMACYJNA

 

Administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest Ewa Panowicz -  Kancelaria Radcy Prawnego, ul. Dąbrowskiego 3B,  64-100 Leszno,

e.panowicz@radcaprawnyleszno.plwww.radcaprawnyleszno.pl, tel. 509-275-216.

Podane przez Panią/ Pana  dane osobowe będą przetwarzane w celu świadczenia dla Państwa obsługi prawnej przez Kancelarię, w celu wykonania umowy , której Pani / Pan jest stroną, lub do podjęcia działań na Pani / Pana rzecz , w związku z udzielaniem porad prawnych , sporządzaniem opinii prawnych lub reprezentowaniem Pani / Pana w postępowaniach sądowych. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane również jeżelibędzie to    niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO), w szczególności w celu działania zgodnie z przepisami procedury cywilnej, administracyjnej lub karnej, w tym wskazywania Pani/Pana danych osobowych wymaganych w pismach procesowych w postępowaniu cywilnym, karnym, administracyjnym, egzekucyjnym lub w postępowaniu sądowoadministracyjnym (pozwie, wniosku, żądaniu, wyjaśnieniu, odwołaniu, zażaleniu, itp.).Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane również jeżelibędzie to niezbędne do ochrony Pani/Pana żywotnych interesów (art. 6 ust. 1 lit d RODO).Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie realizowane również jeżelibędzie to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.Przetwarzanie szczególnych kategorii Pani/Pana danych osobowych, takich jak: dane ujawniające pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe, przynależność do związków zawodowych, dane genetyczne, biometryczne  celu jednoznacznego zidentyfikowania osoby fizycznej lub dane dotyczące zdrowia, seksualności lub orientacji seksualnej, może być realizowane tylko na podstawie Pani/Pana zgody w określonych w zgodzie celach (art. 9 ust. 2 lit. a) RODO) lub jeżeli będzie to niezbędne do wypełnienia obowiązków i wykonywania szczególnych praw przez Administratora lub osobę, której dane dotyczą, w dziedzinie prawa pracy, zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO), ochrony Pani/Pana żywotnych interesów lub innej osobowy fizycznej, a osoba, której dane dotyczą, jest fizycznie lub prawnie niezdolna do wyrażenia zgody (art. 9 ust. 2 lit. c) RODO), przetwarzanie dotyczy danych osobowych w sposób oczywisty upublicznionych przez Panią/Pana (art. 9 ust. 2 lit. e) RODO), bądź jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub w ramach sprawowania wymiaru sprawiedliwości przez sądy (art. 9 ust. 2 lit. f) RODO), w szczególności gdy jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń zarówno w postępowaniu sądowym, administracyjnym jak i też w postępowaniu pozasądowym.W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym powyżej Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych, którymi mogą być

1/podmioty upoważnione do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa;

2/podmioty, które przetwarzają Pani/Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (tzw. podmioty przetwarzające).

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazywane przez Administratora wyłącznie prawnikom, na których przepisy nakładają obowiązek zachowania tajemnicy – tylko w celu umożliwienia zastępstwa procesowego w Pani/Pana sprawie lub pracownikom kancelarii, którym powierzono pisemnie przetwarzanie danych osobowych i którzy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie zasad przetwarzania. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzana przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym również obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa. Podstawą prawną przetwarzania danych jest wyrażenie zgody na ich przetwarzanie .Dane przechowywane będą do momentu zakończenia świadczenia dla Państwa usług obsługi prawnej przez Kancelarię i wydania Pani/Panu  stosownych dokumentów , chyba że z przepisów prawa wynika dłuższy okres przechowywania danych .Posiada  Pani/Pan  prawo dostępu do treści danych , do sprostowania treści danych , wniesienia sprzeciwu  (Uwaga: realizacja powyższych praw musi być zgodna z przepisami prawa, na podstawie których odbywa się przetwarzanie danych, a także m. in. z zasadami wynikającymi z kodeksu postępowania cywilnego, kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania administracyjnego czy archiwizacji; usunięcie danych jest niemożliwe z uwagi na konieczność wywiązywania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania danych).Jeżeli chciałaby Pani/Pan  złożyć sprzeciw co do jakiegokolwiek aspektu przetwarzania danych, prosimy bezpośredni kontakt. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego - szczegóły pod adresem: https://giodo.gov.pl/579. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana małoletniego dziecka (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody co do przetwarzania przez Administratora danych niezbędnych do wykonania umowy, może spowodować zakończenie świadczenia usług przez Kancelarię Radcy Prawnego Ewę Panowicz.  Ma Pani/Pan prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) dane osobowe które nam Pani/Pan dostarczyła na podstawie umowy lub Pani/Pan zgody. Może Pani/Pan też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowiPani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym również profilowaniu.Dodatkowe informacje dotyczące sposobu realizacji Pani/Pana praw związanych z ochroną podanych danych osobowych są dostępne w siedzibie Kancelarii .

bottom of page